This is main content

Bodem

Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt eisen aan de toepassing van steenachtige bouwstoffen, baggerspecie en grond om te voorkomen dat nieuwe bodemverontreiniging ontstaat. Het toepassen of tijdelijk opslaan van deze materialen is meldingplichtig. 
Wij dragen zorg voor de afhandeling van deze meldingen namens de gemeenten in Zuidoost-Brabant (exclusief Helmond).

Het toepassen van grond, baggerspecie en steenachtige bouwstoffen dient te worden gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit (zie links). Meer informatie hierover vindt u in het informatieblad Bbk (zie documenten).
Vragen met betrekking tot het Bbk kunnen worden gesteld via het mailadres bbk@odzob.nl.

Wet bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) betreft de bescherming en het herstel (sanering) van de bodem (grond en/of grondwater).
Bodemsaneringen, grondverzet of grondwateronttrekkingen binnen een geval van ernstige bodemverontreiniging zijn vergunningplichtig. Bij eenvoudige saneringen die vallen onder het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) kan worden volstaan met een BUS-melding. De vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wbb voeren wij uit namens de provincie Noord-Brabant voor Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord (exclusief Helmond; en ‘s-Hertogenbosch).

Voor activiteiten binnen dit gebied dient u onderstaande meldingsformulieren Wbb te gebruiken (zie mediabibliotheek). Voor BUS-saneringen dient gebruik gemaakt te worden van de landelijke BUS-formulieren (zie links).

De meldingsformulieren aanvraag beschikkingen Wbb en de BUS-formulieren dienen (volledig ingevuld en ondertekend) bij ons te worden ingediend via bodemloket@odzob.nl. Voor vragen met betrekking tot de Wbb kan ook gebruik worden gemaakt van dit mailadres. De meldingsformulieren uitvoering sanering Wbb dienen bij ons te worden ingediend via bodemsanering@odzob.nl.

Meer informatie
In de bodemwijzer (zie documenten) staat uitgebreide informatie over onder andere ons werkgebied, de door ons uitgevoerde bodemtaken, proceduretermijnen.