Samen meer waarde

Water

De overheid erkent het belang van water en stelt regels voor het borgen van voldoende en schoon water. De provincie heeft de zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater en de veiligheid van openbare badinrichtingen. De ODZOB geeft hier uitvoering aan. Wij adviseren en verlenen vergunningen bij grondwateronttrekkingen ten behoeve van bijvoorbeeld open bodemenergiesystemen, drinkwaterwinning en industriële winningen (bier, frisdrank). Hierbij letten wij op het voorkomen van negatieve effecten zoals verdroging van natuurgebieden. Daarnaast kent de drinkwaterwinning een extra bescherming waarvoor wij de meldingen afhandelen. Dit doen wij ook voor de openbare zwembaden om zo de veiligheid en hygiëne te waarborgen.

Voor de aanleg van de gesloten bodemenergiesystemen zijn de gemeenten bevoegd gezag. Ook hier kunnen wij adviseren, vergunningen of meldingen afhandelen, of het hele proces, inclusief de registratie verzorgen.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving