Samen meer waarde

WABO Milieu

De kwaliteit van de leefomgeving is mede bepalend of mensen ergens graag willen wonen, werken of recreëren. Om een goede kwaliteit te waarborgen zijn veel activiteiten van bedrijven en instellingen vergunnings- of meldingsplichtig. De ODZOB verleent vergunningen en beoordeelt meldingen op milieugebied voor provincie en gemeenten in Zuidoost-Brabant. Wij hebben diverse specialisten in dienst die adviseren op het gebied van bijvoorbeeld bodem, geluid, geur, lucht, externe veiligheid, natuur, cultuurhistorie en asbest. Naast een integrale aanpak van al deze deelaspecten, kunnen wij gemeenten adviseren bij een nog verdergaande ontwikkelingsgerichte en proactieve aanpak. Hiervoor gaan wij in gesprek over de toekomstvisie van de gemeente in relatie tot de wensen van het bedrijf. Door de omgeving in de beoordeling te betrekken, ontstaat een bredere scoop. Wij begeleiden het proces om samen met gemeente en bedrijf tot een voor beide bevredigend en toekomstbestendig resultaat te komen.

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving