Samen meer waarde

Water

De provincie is bevoegd gezag voor de regelgeving voor het onttrekken van grondwater (industriële onttrekkingen, bodemenergiesystemen) en voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drinkwater. Natuurlijke waterpartijen kunnen van de provincie de functie zwemwater toegekend krijgen. Als dit het geval is gelden er regels voor de veiligheid van de zwemplas, de kwaliteit van het water en het informeren van het publiek. Indien nodig kan er een waarschuwing, negatief zwemadvies of een zwemverbod worden ingesteld. Ook kunstmatige, gechloreerde zwembaden en andere badinrichtingen (sauna’s, zwemvijvers, etc.) kennen regels voor de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid.

De ODZOB verzorgt namens de provincie in heel Noord-Brabant het toezicht op en de handhaving van bovengenoemde regelgeving.

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving