Samen meer waarde

ONTGRONDINGEN

De Ontgrondingenwet bepaalt dat voor alle ontgrondingen een vergunning vereist is. In de Brabantse Ontgrondingenverordening staan de uitzonderingen op die wet. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) verzorgt in opdracht van de provincie het toezicht en de handhaving bij ontgrondingen. We controleren daarbij op basis van ervaring steekproefsgewijs. Als voor een ontgronding geen vergunning nodig is, spreken we van een vrijstelling. Vrijstellingen gelden bijvoorbeeld voor kleinere graafwerkzaamheden met geringe hoeveelheden en diepte. Soms hoeft een ontgronding alleen gemeld te worden bij de provincie.

 

Illegaal ontgronden

Bij een ontgronding zonder vergunning terwijl wel een vergunning of melding is vereist, is deze ontgronding illegaal. Bij illegale ontgrondingen wordt altijd proces verbaal opgemaakt volgens de Wet op de economische delicten. Justitie bepaalt of er een boete wordt gegeven.  Mogelijk moeten de uitgevoerde ontgrondingen worden hersteld.

 

Meldingsformulieren

Nadat u een vergunning heeft gekregen of uw melding geaccepteerd is, kunt u starten met de ontgrondings- en inrichtingsactiviteiten. In de voorschriften is opgenomen dat u bij de start en afronding van een ontgronding een meldingsformulier moet indienen. De betreffende formulieren vindt u onder Ontgrondingen vergunningverlening.

 

Contactgegevens gevraagd

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving