Samen meer waarde

Natuur

De Wet natuurbescherming beschermt onder meer de Natura 2000-gebieden. Activiteiten die mogelijk schade veroorzaken hebben een vergunning van de provincie nodig. Om de schadelijke emissies van ammoniak uit de veehouderij te beperken is aanvullend de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant van toepassing. 

De ODZOB neemt voor de provincie het toezicht en de handhaving van het onderdeel gebiedsbescherming voor zijn rekening. Het betreft controles bij vooral agrarische bedrijven maar ook bij andere bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet natuurbescherming  vallen. Daarnaast verzorgen wij gebiedsgericht toezicht bij landinrichtingsprojecten waarbij wij toezien op de instandhouding van waardevolle landschapselementen. Behalve voor de provincie Noord-Brabant voeren wij deze taken ook uit voor andere opdrachtgevers.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving