Samen meer waarde

Bodem

Het intensieve gebruik van de bodem heeft geleid tot aantasting door verontreinigingen en fysieke ingrepen. Om dit te herstellen en voorkomen stelt de overheid regels. Herstel richt zich op (functiegericht) saneren van bodemverontreinigingen, waarbij regels een zorgvuldige uitvoering waarborgen. Zolang grond nog verontreinigd is, dient verspreiding voorkomen te worden. Om deze reden is het schuiven met partijen grond en baggerspecie aan strenge regels geboden. Dit geldt ook voor het toepassen van bouwstoffen zoals asfalt en puingranulaat. 

 

De ODZOB verzorgt in opdracht van de provincie het toezicht en de handhaving bij bodemsaneringen. We passen hierbij een risicogerichte benadering toe, waarbij saneringen op basis van ervaring steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Voor de gemeenten Eindhoven en Helmond wordt eveneens toezicht op bodemsaneringen uitgevoerd. Ook vindt er namens de gemeenten in Zuidoost-Brabant toezicht plaats op grondverzet in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

 

Bij milieuovertredingen kan de ODZOB de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu opleggen; dit is een strafrechtelijk lik-op-stuk-instrument dat ook wordt ingezet bij toezicht en handhaving op bodemsaneringen. Lees meer

 

In de bodemwijzer staat uitgebreide informatie over onder andere onze bodemtaken, proceduretermijnen, meldingen en toetsen.

 

 

ODZOB intensiveert toezicht besluit bodemkwaliteit

Het besluit bodemkwaliteit (Bbk) regelt een juist gebruik en en juiste bescherming van de bodem. Sinds de inwerkingtreding van het besluit in 2008 is het verplicht om het gebruik van grond, baggerspecie en bepaalde bouwstoffen te melden via het Meldpunt bodemkwaliteit.

 

Lees hier de folder.

 

Meer informatie over de mailing/deze informatie: ...

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving