Samen meer waarde

Bestuur

Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

 

Algemeen Bestuur

Het AB van de ODZOB omvat de 22 vertegenwoordigers van de colleges van de 21 gemeenten in de regio en van het college van GS van de provincie. Het AB benoemt uit zijn midden een Dagelijks Bestuur (DB).

 

Dagelijks Bestuur

Het DB van de ODZOB is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de ODZOB. Zij draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het AB van de ODZOB en ze ziet toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie.

 

Het DB is onder andere verantwoordelijk voor:

  • Het voorbereiden van wat ter overweging en besluitvorming aan het AB moet worden voorgelegd.
  • Het uitvoeren van besluiten van het AB.
  • Toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de taken. Het in algemene zin behartigen van de belangen van de ODZOB en haar deelnemers.

 

Kijk op de pagina Dagelijks Bestuur of Algemeen Bestuur voor een overzicht van de leden en vergaderstukken.  De vergaderdata zijn te vinden onder Actueel.

 

 

 

Agenda

Vergadering Dagelijks Bestuur

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Vergadering Algemeen Bestuur

Naar agendapagina

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving