Samen meer waarde

Leefbaarheid

Leefbaarheid is een veelomvattend begrip dat betrekking heeft op zowel de fysieke als de sociale leefomgeving. Het kan te maken hebben met geuroverlast, met de nabijheid van natuur, de aanwezigheid van winkels en scholen, maar ook met betrokkenheid van burgers bij hun dorp of wijk. De invulling van het begrip leefbaarheid is tijd- en plaatsgebonden en daarmee voor een deel subjectief. Dit betekent dat het bevorderen van de leefbaarheid het meest effectief is als dit samen met bewoners wordt opgepakt.

Nu nog meer dan in het verleden de burgers zelf aan zet zijn, verandert de rol van de overheid nog sterker richting het van onderop faciliteren van initiatieven uit de samenleving. De ODZOB heeft ruime ervaring met het begeleiden van dit soort trajecten en kan gemeenten ook in de toekomst ondersteuning bieden.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving