Samen meer waarde

juridische ondersteuning

Veel werkzaamheden die de ODZOB uitvoert, vinden hun basis in een wet, zoals de WABO of de Wet Bodembescherming. Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn wij strikt gehouden aan de bepalingen uit de wet. Dit vergt naast vakkennis ook juridische kennis. Wij hebben specialisten in dienst die intern de vakmensen ondersteunen met bijvoorbeeld het toetsen van de milieuvoorschriften, het beoordelen van zienswijzen of het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij onder meer de Raad van State. Bij repressieve handhaving spelen zij een coördinerende rol. Deze juridische ondersteuning bieden wij ook gemeenten aan bij de uitvoering van hun VTH-taken. Daarnaast kunnen gemeenten bij ons terecht voor juridische vragen en opdrachten op andere vakgebieden, zoals ruimtelijke ordening of algemeen juridische zaken (aansprakelijkheid, overeenkomsten). Tot slot kunnen wij ook op detacheringsbasis voor gemeenten juridisch werk verrichten, bijvoorbeeld in het kader van de APV of Drank- en Horecawet.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving