Samen meer waarde

Geluid

Hard, aanhoudend of ongewenst geluid kan hinderlijk zijn en gezondheidsproblemen als slapeloosheid veroorzaken. Om burgers hiertegen te beschermen moeten gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningverlening rekening houden met geluidsnormen. Zij kunnen hierbij kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak met voor elk type gebied een passend geluidsniveau.

De ODZOB beschikt over specialistische kennis om geluidsonderzoeken uit te voeren of te beoordelen. De resultaten hiervan verwerken wij in een advies of beleidsdocument, zoals een nota industrielawaai. Ook verrichten wij zelf metingen bij klachten, evenementen of horeca.

Daarnaast begeleiden wij saneringsprojecten wegverkeerlawaai en beheren regionale verkeersmilieukaarten. Bij complexe geluidzaken formuleren wij samen met betrokkenen de vraag, bepalen een pragmatische aanpak en zoeken naar een resultaatgerichte oplossing. Omdat metingen niets zeggen over hoe de burger geluid ervaart, kunnen wij aanvullend belevingsonderzoek uitvoeren.

Behalve geluid kunnen ook trillingen hinder veroorzaken. Ook op dit terrein kunnen wij advies geven, rapporten beoordelen en metingen uitvoeren.

 

Odzob_26september2016-30

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving