Samen meer waarde

Externe veiligheid / Omgevingsveiligheid

De productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen zorgen voor onveilige situaties zoals de vuurwerkramp in Enschede en de brand bij Chemie-Pack hebben laten zien. Gemeenten hebben de taak om bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen deze risico’s te beperken. Activiteiten met gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de normstelling voor het plaatsgebonden risico. Daarnaast moet de gemeente ook het groepsrisico vaststellen en aangeven hoe ze hier mee omgaat.

De ODZOB beschikt over specialistische kennis om de risicoanalyse uit te voeren en te vertalen naar vergunningvoorschriften en bestemmingsplannen. Daarnaast zetten wij in op kennisoverdracht en bieden ondersteuning bij beleidsvorming, zoals het opstellen van een Structuurvisie Omgevingsbeleid.

Naast het berekenen van de risico’s van gevaarlijke stoffen, kunnen wij ook stralingsberekeningen (magneetveldzones) van hoogspanningsmasten uitvoeren voor ruimtelijke vraagstukken.

 

Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

Ter verdere verbetering van de kwaliteit en inbedding van omgevingsveiligheid in beleid en uitvoering heeft het rijk van 2015 tot en met 2018 middelen ter beschikking gesteld via ‘Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018’ (IOV). Er wordt gestreefd naar een zo flexibel mogelijke inzet van middelen en personele capaciteit. Daarbij wordt in de regio Zuidoost-Brabant vooral ingezet op het elkaar (blijven) vinden, op samenwerking en op kennisdeling. De vragen vanuit de praktijk (gemeenten en provincie) staan daarbij centraal. Over deze regionale gelden en advisering over omgevingsveiligheid leest u meer in de leaflet 'Advies omgevingsveiligheid' .

 

Op Brabantnet van Omgevingsdienst.nl is het platform Omgevingsveiligheid Zuidoost-Brabant ondergebracht (Home>Kennisplatforms>Omgevingsveiligheid Brabant). Hier vindt u het laatste nieuws, presentaties, documenten, etc. over omgevingsveiligheid in de regio Zuidoost-Brabant. Dit Kennisnet werkt via een inlog, deze is aan te vragen via omgevingsdienst.nl .

Odzob_26september2016-23

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving