Samen meer waarde

Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteitscommissie

Cultuurhistorie

De overheid onderkent het belang van cultuurhistorie. Het gaat hierbij om zowel gebouwde monumenten, historische (cultuur)landschappen als het archeologische bodemarchief. Op basis van de Erfgoedwet, de Wet ruimtelijke ordening en de Wabo (en straks de Omgevingswet) zijn gemeenten verplicht om bij vergunningverlening en bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met aanwezige en de te verwachte archeologische en cultuurhistorische waarden en om deze aspecten mee te wegen in de beoordeling van het plan. Op grond van de Erfgoedwet en de Wabo kan bij omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen, slopen en aanleggen aan de vergunning de verplichting tot het beschermen van de archeologie in de bodem, of tot het doen van een opgraving worden verbonden. Daartoe moet in voldoende mate worden vastgesteld wat de archeologische waarde is van het terrein dat zal worden verstoord. In het traject van archeologische monumentenzorg wordt zorgvuldig gekeken welke vorm van onderzoek nodig is bij een bepaalde bodemverstoring. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) houdt toezicht op het correct en kwalitatief voldoende doorlopen van dit proces aan de hand van de Kwaliteitsnorm Nederlands Archeologie.

 

De ODZOB heeft expertise in huis om gemeenten bij deze wettelijke taak te ondersteunen met het opstellen van cultuurhistorische analyses, het uitvoeren van quickscans of bureauonderzoeken, het maken van monumentbeschrijvingen, het beoordelen van archeologische rapporten, het begeleiden en coördineren van onderzoeksopdrachten (aanbestedingen), het beoordelen van ruimtelijke onderbouwingen en het opstellen van regels en voorwaarden op het gebied van cultuurhistorie in omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Ook ondersteunt ze bij het toezicht en de handhaving op het gebied van archeologie, cultuurlandschap en gebouwde monumenten.

Daarnaast worden archeologische en cultuurhistorische verwachtingen- en waardenkaarten (erfgoedkaarten) en beleidsplannen opgesteld, inclusief atualisatie en vertaling naar bestemmingsplannen. De ODZOB beheert en onderhoudt al voor een groot aantal regiogemeenten de gemeentelijke erfgoedkaarten, zie https://atlas.odzob.nl/erfgoed/. Ook de bijbehorende gemeentelijke onderzoeksrichtlijnen, bestemmingsplanregels en onderzoeksagenda’s, worden zo nodig bijgewerkt en verbeterd.

 

De ODZOB begeleidt of voert zelf verder inhoudelijk en procesmatig trajecten uit op het gebied van erfgoed, zoals bijvoorbeeld de aanwijzing van een beschermd dorpsgezicht, het transformeren van gebouwen of adviseren bij restauraties van monumentale gebouwen of gebieden. Denk ook aan de vertaling van het erfgoedverhaal in de openbare ruimte en in nieuwe plannen maar ook richting inwoners en publiek door middel van tentoonstellingen, websites (bijv. Erfgoed Geowiki http://www.erfgoedgeowiki.nl/index.php/Hoofdpagina), reconstructie(filmpjes) en lezingen.

 

De ODZOB ondersteunt en adviseert de aangesloten gemeenten op het gebied van archeologie en cultuurhistorie in de ruimste zin. De medewerkers brengen hun archeologische deskundigheid in bij bestemmingsplannen, bouwplannen, ontwikkelingsplannen, herinrichtingsplannen en andere plannen voor bodemingrepen. Zij weten hoe het speelveld in elkaar zit en adviseren over alle ruimtelijke opgaven waar erfgoed een onderdeel van is.

Odzob_28september2016_monument_Bergeijk-1

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving